Educamoscartel concertadaa4television

Avisos y normas

Normas y avisos

normasTodo cuanto suponga cuidar, fomentar y mejorar nuestra convivencia tiene para nosotros máximo interés. Las normas establecidas a continuación nos ayudarán a conseguir el clima deseado.

 

QUÉ NORMAS DE CONVIVENCIA SON NECESARIAS:

  1. Tot quant supose cuidar, fomentar i millorar la nostra convivència té per a nosaltres màxim interés. Les normes establides a continuació ens ajudaran a aconseguir el clima desitjat. Els alumnes:

 

 Hauran de mantindre una actitud de respecte i acceptació del Caràcter Propi del Centre, així com el compliment de les normes que regulen la vida escolar.

 Tindran actituds adequades cap als professors, personal no docent i companys col·laborant en la creació d’un clima de convivència, treball i solidaritat.

 S’esforçaran per aconseguir un bon rendiment acadèmic i adquirir hàbits intel·lectuals i de treball que els capaciten per a continuar els seus estudis i la posterior activitat professional. Ens atenim a la legislació vigent perquè els alumnes, que la Junta d’Avaluació considere convenient, romanguen un any més en el mateix curs.

 Assumiran els criteris d’avaluació que cada Departament establisca. A l’iniciar el curs rebran informació respecte d’això.

 Acceptaran les responsabilitats que els professors creguen oportú confiarlos, com a aportació personal en la construcció de la Comunitat Educativa.

 Compliran l’horari lectiu amb puntualitat.

 Qualsevol comunicació Col·legi-família, es farà per mitjà de l’EDUCATOR o agenda escolar.

L’agenda és considerada material escolar i per tant, pot ser revisada pel tutor per a comprovar el seu ús adequat.

  Pel mateix procediment deuran també justificar les faltes d’assistència.

 En ESO i Batxillerat, si l’absència coincidix amb un control, aquest no es repetirà sinó que es modificaran les mitjanes al final de l’avaluació. El Centre considera que faltar injustificadament diverses vegades en el período d’una avaluació, interromp el procés de continuïtat en la mateixa i, per tant, impedix a l’alumne ser qualificat. Tota falta d’assistència sense justificar suposa qualificació negativa en l’assignatura corresponent. Esta norma s’aplicarà també a les vespres d’exàmens, ja que en cap concepte l’alumne pot deixar d’assistir a classe i quedar-se en casa per a estudiar. Si un alumne faltara injustificadament la vespra d’un examen o les hores prèvies al mateix, no podrà realitzar tal examen.

 Els alumnes que, per diversos motius, no puguen realitzar activitats d’Ed. Física, hauran de presentar un certificat mèdic al professor corresponent.

 Cap alumne eixirà del Col·legi abans de l’hora assenyalada si no va acompanyat de son pare, mare o tutor. L’adult que l’acompanye ha de signar 12 l’eixida en el llibre de registre de recepció. Ha de comunicar-se al tutor l’eixida justificant-la en l’agenda.

 Durant les hores de menjador no podran eixir del Col·legi els que utilitzen habitualment este servici.

 Vestiran l’uniforme complet, adaptant-se al model establit. Per a realizar la classe d’Ed. Física és imprescindible l’ús del xandall del Col·legi amb calcetins blancs i sabatilles d’esport blanques. Totes les peces de roba hauran d’estar marcades amb nom i cognoms complets. El Col·legi no admet l’ús de piercings, polseres, collars o pentinats inapropiats.

 Els alumnes que per estar en cursos superiors o per causes justificades vagen sense uniforme, vestiran discretament i correctament.

 Utilitzaran responsablement les instal·lacions i l’equipament didàctic del Centre i respectaran les pertinences dels altres; queden obligats a reparar els danys o fer-se càrrec de les reparacions quan hi ha hagut falta de responsabilitat o negligència al causar tal dany. A l’acabar la jornada deixaran arreplegat el material, procurant no deixar res fora dels pupitres, armaris o taquilles.

 Davant dels comportaments que dificulten la bona marxa del Centre, que impedisquen l’ordre, l’harmonia i l’aprofitament d’una classe, o que incomplisquen algun dels punts ací mencionats s’enviarà comunicació als pares. En cas de reiterar-se tal comportament, es procedirà a la sanció corresponent segons el R.R.I. i el plá de Convivència.

 Atenint-nos a la normativa vigent, no està permés fumar dins del recinte escolar, aquest inclou els patis i l’aparcament.

 Atés que estem molt ben comunicats no està permés l’ús del mòbil i altres aparells electrònics (càmeres, mp3, ordinador…) per tant, no ens fem responsables en cas de desaparició. En cas d’ús inadequat d’algun d’estos aparells se li retirarà durant una setmana, o més temps, si es considera convenient. Sempre seran tornats als pares.

 Els alumnes hauran de responsabilitzar-se de les comunicacions que s’establisquen entre la família i el Centre educatiu i vicerversa.

 Els alumnes hauran d’ uitilitzar l’ equipament informàtic, software i comunicacions del Centre, incloent-hi Internet, per a fins estrictament educatius.(Decret de 4 d’abril de 2008. Art 26)

 En cap cas se subministraran medicaments als alumnes. Els pares es faran responsables de medicar els seus fills fora de l’horari escolar. En cas de ser necessari el metge haurà de signar una recepta per al Col·legi en què figure clarament, el medicament de què es tracta, la dosi necessària, l’hora d’administració i la duració del tractament.

 Els alumnes respectaran les normes establertes al Parking, tant per a deixar les motos com per a circular, entrar i eixir, evitant ocasions de perill. En cas de no fer-ho no es podrà fer ús d’aquest espai.